Regulamin szkoły VOC

REGULAMIN CENTRUM MUZYKI
VOC SZKOŁA DŹWIĘKÓW W BIAŁYMSTOKU

 

 

 1. Zajęcia muzyczne w roku szkolnym odbywać się będą od 1 września do 30 czerwca

  z zachowaniem wszystkich dni wolnych od nauki przewidzianych w programie szkół.

 2. Nauka w Szkole jest płatna przez cały rok szkolny.

  2.1 Płatność za udział w zajęciach odbywa się w formie bezzwrotnej comiesięcznej opłaty czesnego za określoną umownie ilość godzin lekcyjnych, według stawek podanych na stronie internetowej placówki: www.vocszkola.pl

  2.2 Opłatę za zajęcia należy uregulować przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w bieżącym miesiącu na wyżej podane konto lub osobiście w biurze szkoły.

  Jest możliwość uiszczania opłat u nauczycieli prowadzących zajęcia.

  2.3 Cena opłat za świadczone usługi muzyczno-edukacyjne nie ulega zmianie w przypadku nie powiadomienia o nieobecności ucznia na zajęciach.

  Lekcje odwołane w dniu planowanych zajęć nie podlegają odliczeniu.

  2.4 W przypadku konieczności przeniesienia zajęć na inny dzień tygodnia lub inną godzinę instruktor powiadamia uczniów i ich opiekunów o zmianie minimum z 24 godzinnym wyprzedzeniem.

  2.5 W przypadku braku możliwości uczestniczenia dziecka w zajęciach, placówka daje możliwość przeniesienia zajęć na inny termin tak, aby ilość lekcji w miesiącu zgadzała się z zaplanowanym terminarzem pod warunkiem poinformowania o nieobecności na zajęciach z wyprzedzeniem minimum 24 godzinnym.

  2.6 W przypadku nieuregulowania opłaty, uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach placówki, do momentu uregulowania należności bieżącej. W szczególnych przypadkach losowych sprawę odroczenia terminu płatności można uzgadniać z Dyrektorem placówki.

  2.7 Wszystkie zmiany w planie, nieobecności, informacje, należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście Dyrektorowi placówki, lub instruktorowi prowadzącemu zajęcia.

 3. Warunkiem uczestnictwa z zajęciach jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz wypełnienie karty zgłoszeniowej.

 4. Rodzic/ pełnoletni uczestnik zajęć zobowiązany jest do aktualizowania wszelkich zmian numerów telefonów, adresów i innych danych niezbędnych do kontaktu.

 5. W przypadku nie przestrzegania regulaminu, Centrum MuzykiVOC Szkoła Dźwiękóww Białymstoku zastrzega sobie prawo do skreślenia ucznia z listy uczestników, a w wypadku nie przestrzegania warunków płatności dochodzenia należności zgodnie z